Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ja jestem po prostu pogodnym fatalistą. Wszyscy wchodzimy na scenę w połowie sztuki, staramy się jak możemy, ale zginiemy dobrze przed końcem.
— Ślepowidzenie, Peter Watts
Reposted fromgalaxie500 galaxie500 vianihilism nihilism
Reposted fromlouve louve vianihilism nihilism
6706 68ea 500
8362 6f01
Reposted frombombas bombas viastockholmsyndrome stockholmsyndrome
"Pewnie zastanawiacie się dlaczego brzmię jak angielska królowa, to proste. W moich myślach mogę brzmieć jak ktokolwiek."
Glee
1567 0a51
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl